Marnardal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Lindesnes kirkelige fellesnemnd

Lindesnes kirkelige fellesnemnd

BAKGRUNN

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal skal slås sammen til én kommune fra 01.01.2020. (Innst. 386 S (2016-2017)) I og med at det skal være ett kirkelig fellesråd i hver kommune, følger det av Stortingsvedtaket at fellesrådene i de tre kommunene også må gjennomføre tilsvarende sammenslåing med virkning fra samme tidspunkt, jf. kirkeloven § 5 siste ledd.

De tre fellesrådene fastsatte i møte 14. juni 2017 sammensetningen og mandatet til en kirkelig fellesnemnd (se vedtakene under møteplan og saksdokumenter). Nemnda har to representanter fra hvert av fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen.

Nemnda består av følgende medlemmer:

Ragnvald Madland (Man), leder

Kari R. Lindland (Man)

Ståle Ryste (Lin), nestleder

Marry Kleiven (Lin)

Oddlaug H. Tjomsland (Mar)

Terje Arild Valborgland (Mar)

Per Ragnar Haraldstad (oppnevnt av biskopen)

Christoffer Westermoen (oppnevnt av kommunene)

 

Komplett liste inkl varamedlemmer og kontaktopplysninger finner du her.

Mandat for fellesnemnda finner du her.

Prosjekt- og framdriftsplan finner du her.

 

Fellesnemnda tilsatte Steinar Moen som prosjektleder i 20% stilling, foreløpig til 1. oktober.

Spørsmål om sammenslåingsprosessen kan du rette til ham, epost som@mandal.kirken.no, tlf 909 40 088

MØTEPLAN OG SAKSDOKUMENTER

Fellesmøte alle tre fellesrådene 14.06.2017
Referat
Saksutredning og vedtak

Møte i fellesnemnda 22.06.2017
Protokoll

Møte i fellesnemnda 15.08.2017 
Protokoll

Møte i fellesnemnda 13. september kl. 13-16 på Vigeland (Lindesnes)

Sakliste:

1 Møte med de tilsattes representanter

2 Orienteringssaker

3 Medbestemmelse i prosjektperioden

4 Befaring av kontorlokalene i Lindesnes

5 Organisasjonsplan

6 Økonomien for fellesnemnda

7 Prosjektleder fra 01.10.2017

8 Arbeidsgrupper

9 Tilsettinger og større disposisjoner i det enkelte fellesråd 

Møte i fellesnemnda 18. oktober kl. 13-16 på kirkesenteret i Mandal

Sakliste:

 

Møte i fellesnemnda 22. november kl. 13-16 på Øyslebø (Marnardal)

Sakliste:


Del denne artikkel på e-post